Saturday, October 10, 2009

Balakin

Mabuhay!

Balak kong dito magsulat ng sanaysay hinggil sa wikang Tagalog, teknolohiya sa pag-aaral at pagtuturo, at pagtuturo ng kasaysayan. Matagal ko nang ninanais na magkaroon ng tuloy-tuloy na blog sa wikang Tagalog, harinawa'y maisakatuparan ko ito ngayon.

Matangdilis

No comments:

Post a Comment