Monday, October 12, 2009

Teksto sa Boses

Teksto sa Boses (Text-to-Speech) ang kabaligtaran ng Voice/Speech recognition. Ito naman ay para makpagbasa ng teksto ang kompyuter. Ilan sa pambasa para sa Ubuntu ay ang sumusunod:

Orca/Gnome Speech

KDE Text-to-Speech System (KTTS)

at ekstensyon ng Firefox:

ClickSpeak

Lahat ito ay umaasa sa speech synthesizer tulad ng sumusunod:

Festival, Wikipedia na artikula http://en.wikipedia.org/wiki/Festival_Speech_Synthesis_System

FreeTTS

Espeak

Ang pagbubuo ng TTS na makina para sa Tagalog ay mangangailangan ng lexicon gayundin ang iba't-ibang estadistikal na datos hinggil sa wika natin. Makakatulong ang dokumentong ito para sa ganitong proyekto: http://festvox.org/festvox/festvox_toc.html

No comments:

Post a Comment