Wednesday, December 16, 2009

Librong pagaaralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla (176-179): Kabanata 4, Aral 1


--176--

ANG ICAPAT CABANATA


Hindi ninyo mangyaring maalaman itong isusulat co dito, sa cabanatang itó, condi co muna saysain itong uicang castila, oficio, ay ang oficio, ay ang gaua nang tauo na can#gyan pinagpaparatihan at pinagcacaabalahan at lagay na niya yaon ay capandayan, at carunungan niya; con baga dito sa atin ay ang gaua nang mananayom ay siyang oficio, niya yaon at ang sa manha-

--177--

habing gaua,t, abala, ay oficio naman niya yaon; yayamang gumaua man nang iba ay parang sambit lamana, at yaon din lamang, ang gaua niyang totoo at naguiguin paran bansag niya.

NA UNANG ARAL.


Maralas na maralas ang ngalan nang oficio sa Castila ay ana dulo ay ero, at maralas na maralas naman ay or, ang dulo, at na ninyong calogdan itong aral ay auitin co nang Castila.

AUIT.

Panday bacal, herrero, managangso, cazador, manaacay, escudero, magsasaca, labrador, mapagbanta invencionero, sampon naman inventor, magtatauag, pregonero, ang may catha, ay el autor, anlioagui, carpintero, pintacasi, intercesor, panday pilac, platero, mangangadlit, sangrador, magaalac, vinatero, mangagapas, segador, at ang sogo,y, mensagero, maglilingcod, servidor, uglang asaua, soltero, manonocso, tentador, ang mang aahit, barbero, mag bobono, luchador, mananayom, sintorero, palainom, bebedor, ang bibigan, es parlero, mapagbibig, hablador, mamomocot, chichorrero, mamamandao, pescador, mag lalangis, aceitero, palasugal, jugador, mag sasampan, champanero, mag bobobo, fundidor, mapamasag, quebrador, ang magbababuy, porquero, hocom, alcalde mayor.

Isa pong bagay, na pag aauit ang isasama co dito nang maisama naman ang manga ibang ngalan, na uala pa dito.

Marunong mag pacacac, trompetero, ang malacas magtacbo, corredor, mangagouang campana, campanero, misag ang maglalangoy, nadador, mangagaua nang caló, sombrerero, at ang maglalagari, aserrador, tandaan nga ang lahat na ualang lisan, sampon nang sasabihin ay ipisan. Ang masalahin, dicen tachador, mapagpatay nang baca, carnicero, mangangagao, ano uica,y, robador, mangagaua nang patos, zapatero, ang manaabang dicen salteador, mangagaua nang calis, espadero, ang manononod, seguidor, ang uica datapua,t, ang hablador, palauica. Ang mapanoya, ay adulador, taga ingat sa pinto, ay el portero, taga tanod sa cambing, ay pastor, magaalila nang cauin, cocinero, ang mamimili, dicen com-

--178--

prador, ang taga pagpatuloy, hospedero, el engañador dicen mapagdaya, y al gran destruidor, mapagacsaya, mangagaua nana tisa ay tejero, magbabahagui, es repartidor, ang may tiendang hamac, bohonero, ang manlalaco ay vendedor, may arao sa pag tanod, semanero, ang mananaguan, ay remador, el grande rezador, mapanalangin, y el grande pedidor, mapanalangin, taga ingat sa dispensa, despenserero, ang dating manhohocay, cabador, ang maynaquin, vacinalero, ana palaauay, ang uica,y, reñidor, ang mandurulang, dicen el minero, at ang mga papabouis, cobrador, galing nang salita, que lindo cuento, con may sang daan pa, si hay otros ciento, ang manganganlang, rao, atabalero, at ang mapag uali ay barredor, ang mag mamanoc, dicen agorero, at ang caagao ay competidor, ang mangingibon, el pajarero, at ang dambong, ang ngala,y, muñidor, at ang enseñador, ay ang maaralin, y el muy estorbador, ang mabaualin, ang Capitan basal, Gobernador, mapagbigay nang limos, limosnero, alin man doon sa apat ay oidor, ata ng ang mapagpatobo ay usurero, mapag parusa ay castigador, ang tauong mag aasin, salinero, mag pahinga cayo, tomad aliento, at tomahan din muna, haced aciento.

Itong lahat na manga ngalan ay cung ibig itapat sa babayi at sa gababayi caya ay ang manga dorolohan ng o, yaong o, ay halinhan nang a, at con or, ang dolo ay daragdagan na era, at ora, con baga ang lalaqui ay panadero, diyata con babayi ay panadera, at con lalaqui hablador diyata con babayi ay habladora, at gayon ang lahat.

At ga dito naman natapat ang ibang manga ngalan Castila, na ang dolo ay ero, naman di man mangangalan nang balan nang lupang guinagauang maralas nang anoman ang yaon nganing con baga sa tauo ay paran oficio na nila yaon, con sinasadhiya man yaong gaua at con di man sinasadhiya. Carurulasan, resvaladero, pagpapatayan, matadero, doongan, embarcadero, losong, mortero; hohotan, asidero, iihan, meadero; colongan, gallinero, bábayan, majadero, bilauo, arnero, pagaasnan, salero.

Subali naman may doon namang ibang manga uicang Castila na baga man or, at ero, caya ang dolo ay hindi manga ngalan nang oficio condi manga uica lamang at manga

--179--

ngalan nang balana na. Caya nga ang sinta,y, amor, ang canlang ay tambor, ang saquit, dolor, ang banaag, esplandor, at ang lalong malaqui, mayor; Panginoon, Señor, at amo, caya init, calor, cagao arador, at ang poo,t, na malalim ay rencor; at ang pagcamocha, nang balang na con baga mapula at halontiyang caya etc, ay color; at caibaibauang comot nang manga Castila ay cobertor.


No comments:

Post a Comment