Tuesday, December 15, 2009

Librong pagaaralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla (169-170): Kabanata 3, Awit 2


--169--

ICALAUANG AUIT.


Caloloua, la alma, cataoan, el cuerpo, ang bait nang tauo, el entendimiento, ang laman, sustancia, ang balat, el cuero, ang ugat, la vena, ang buto, el hueso, ang cuco, la uña, ang daliri, el dedo, bayauang, cintura, ang liig, el cuello, calacobac, caspa, batoc, pesto-

--170--

rejo, ang licod, espalda, ang buhoc, cabello, balicat, el hombro, ang dibdid, el pecho, ang sacong, zancajo, ang tombong, el sielso, bagong tauo, el mozo, ang matanda,y, viejo, nabubuhay, vivo, ang patay el muerto, pandacan, enano, mahauas, dispuesto, at ang malipoto, ang uica,y, rehecho, ang pilay, el cojo, ang bulag, el ciego, ang bulag sa isa, ang pangala,y, tuerto, ang marunong, sabio, ang honghang, el necio, ang mahaba,y, largo, ang bago, lo nuevo, ang maicli, corto, ang luma, lo viejo, masamá, lo malo, magaling, lo bueno, malacas, robusto, may saquit, enfermo, ang mabuti, hermoso, mahalay, lo feo, ang pusa, el gato, ang babuy, el puerco, manoc, la gallina, ang usa, el ciervo, ang cambing, la cabra, ang aso, el perro, ang maya,y, gorion, ang ouac, el cuervo, ang bahay, la casa, silid, aposento, ang dingding, pared, ang bobongan, techo, ang tangsó, laton, ang bacal, el hierro, ang loual, ay fuerza, ang loob, ay dentro, ang hangin, el ayre, ang apuy, el fuego, ang guinto, el oro, ang halaga, el precio, ang pilac, la plata, salapi, el dinero, tomimbang, pesar, ang talaro, el peso, maralang, lo raso, malimit, espeso, manipis, delgado, ang macapal, grueso, ang munti, poquito, ang boo, entero, ang pono, principio, ang ponó, lo lleno, ang caladcad, rastro, ang binuit, anzuelo, molaouin, molabe, ang calantas, cedro, camanto, despues, at mamayá, luego, ualang capacanan, que no es de provecho, malapad, lo ancho, maquitid, lo estrecho, sa nganga rao, que está boqui abierto, ang tanda, señal, ang panala, el sello, ang toua, alegría, ang tacot, el miedo, ang nono,y, abuelo, ang apo, ay nieto, tayo,y, magpahinga, tomemos aliento.


No comments:

Post a Comment