Tuesday, December 15, 2009

Librong pagaaralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla (153-154): Kabanata 1, Aral 4

Minsan, una vez; macalaua, dos veces; macaitlo, tres veces; macaipat, cuatro veces; macalima, cinco veces; at gayon nang gayon, ang lahat na ang dalang bilang ay onahing turan; at yaong uicang, veces, ay siyang irogton hangan doon sa may caraan, cien veces; hindi ciento veces cundi cien veces; maralas, muchas veces; maminsan minsan, algunas veces; minsan roua, alguna alguna vez, pocas veces, raras veces. At cun ibig ninyong pacatantoin yaong bilang na ualan cacolangan at ualang, ay diyata gayon.  Minsan, una vez sola, una vez solamente. Miminsan minsan, es cierto que no pasa de una vez; que

--154--

es sola solisima una vez, macalaua, no más de dos veces, dos veces solas, dos veces solamente. Parapararing catibayan itong manga uicang ito at catantoan, na dili lomalo doon at balang ibig ninyong gamitin ay magaling din; at natatapat din dito sa manga gangaitong manga bilang magpasaan saanman.

Ang tanong na nararapat dito, ay gayon.  Nacailan, macailan, cuantas veces; nacailan cang naparoon; cuantas veces fuiste; macailang cang naparoon; cuantas veces has de ir, x irás, Yaon naman uicang yaon, pagmamacalauhan co yaon, dos veces más que él; at turan con ano yaong gauang ilinalo.  Pinagmamaicatlohan ni Pedro, si Juan nang dunong; sabe más Pedro tres veces que Juan.  Pinagmamacaipatan cata nang pagcain; como yo cuatro veces más que tu, Pinagmamacailanan nang langit, ang lupá ng laqui? cuantas veces es mayor el cielo, que la tierra? pinag mamacapopouan, diez veces más. Dalauang ganganito; dos veces más que esto.  Sang puuo pang gaito nang laqui; diez veces más grande que este.

Nauna (153: Kab 1. Aral 3)

No comments:

Post a Comment