Thursday, December 24, 2009

Natapos ko na ang LIbro ni Pinpin.

Katatapos ko lamang ipost ang Libro... ni Tomas Pinpin :-).  Ang susunod kong itineteklado ay ang diksiyonaryo nina Noceda at San Lucar.

No comments:

Post a Comment