Tuesday, December 15, 2009

Librong pagaaralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla (156-157): Kabanata 1, Aral 5


--156--

ICANIM NA ARAL


Ang manga tanong at ang mga togon sa pagtatacal ay gayon. Ilanan itong gusi, itong banga? cuantas gantas hace este tibor ó este cantaro. Soboc salop, una ganta sola medida de una ganta. Sang bocohan, dos gantas; sang tatlohan, tres gantas.

At gayon ang ibang gaito: at matatapat din sa alin man, itong uicang, hace. Hace tres gantas, hace cuatro gantas, hace cinco gantas at maca ang daya ninyo, y, ang cahologan lamang nitong uicang, hace, ay gongmagauá: ay hindi nga yaon lamang, at tanto din catapatan nito ang sa pag tacal; at dimang turan yaong uicang, gantas at alin alin mang sisidlan ang itanong, ay ang uica'y, cuanto hace esta, balang na: sa macatouid, ay magcanohan ito. At con di dating tinatacalan, magcano caya ang masisilid at ang malalaman cayá dito: cuanto hará este x cuanto cobrá aqui.

At cong ang sa pagsucat, at ang pagpalit ang sabihin, ay ang uica,y, macaylan iyang polot; á como se mide la miel, macapopouo, á uno por diez. At cong lalong hayag, ay una de miel por diez de arroz. Macalilima, una por cinco: sa macatouid ay, una de miel por cinco de arroz. At con magsucat, ay ang uica,y, tanto por tanto x igualmente uno por otro.

Talindoua á dos por tres x á tres por dos. Lima ang dalaua á dos por cinco x á cinco por dos. At con sa pangongohan bayan ay gayon naman. At con saysain ay, recibir cinco de arroz sucio y volver dos de limpio. Magsuboc, la mitad justamente. Con baga diez de arroz sucio y cinco de limpio.

Nag susucat nang buquid está midiendo sementeras. Sumucat ca, mide tu. Sucatan mo aco nang bukid, mide me á mi sementera x mide tambien para mi. Ilang dipa caya ito, cuantas brazas será esta? Diphin mo, midelo á brazas, Sang dipa, una braza. Dalauang dipa, dos brazas, tatlong dipa, tres brazas. Maycalauang cahating

--157--

dipa x may calauang somasa, braza y media. Maycatlong cahating dipa, dos brazos y media. At ang pagbubuhat nitong manga bilang ay pararing nang sa pilac. At con may calalabhan carangcal ay gayon labi sa dipan carangcal; una braza y un palmo Dalauang dipa,t, carangcal: dos brazas y un palmo. Maycalauang saycapat dipa: una braza y dos palmos. Sang puong dipa, diez brazas.

Sang caban; media fanega, Dalauang caban, una fanega, cahating caban, la cuarta parte de una fanega, tatlong caban, fanega y media. May catlong cahating caban; una fanega y la cuarta: at gayon naman ang iba. Sang salop una ganta. Cahating salop, media ganta. Saycapat salop, la cuarta parte de una ganta. Saycanim salop, la sexta parte etc. Maycalauang caguitna, ganta y media. Maycalauang tatlong bahagui una ganta y tres partes. Dalauang salop, dos gantas. Bilangin mo, cuéntalos. Bilangin co na, ya los conté. Ay aba ilan caya? y pues cuanto son? Labi sa daan, más de ciento: colang na sang daan, menos de ciento. Magcano ang cacolangan? cuanto menos son de ciento? hindi marami ang cacolangan, no es mucho lo que falta. Bilangin mong moli, cuéntalos otra vez. Sucat na, basta. Magaling na, bueno está. Siyanga, justo está; asi es, bien está contado.

Boó, entero; cahati, la mitad; tatlong bahagui, las tres partes; saycapat, la cuarta parte; saitto, tercera parte; sa icalima, la quinra parte; sa icanim, la sexta parte; saicapito, la septima parte. Ang tanong ay gayon. Sa icaylan ito? que parte es esta en orden x cual parte es esta en orden? datapoua,t, yaong icaylan ay iba ang casaysayan. Sang macatouid. Cuantos es en orden.

Nauna  (154-156: Kab. 1.Aral 5)

No comments:

Post a Comment