Tuesday, December 15, 2009

Librong pagaaralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla (148-152)

Nauna (148: Auit) 

--148--

ANG UNANG CABANATA (1)


Dito sa unang cabanata, isisilid co ang manga pagbilang nang dilan balang na, munti,t, marami;

-----
(1) EL PRIMER CAPITULO.--Pondré en este primer capítulo la manera de contar, desde lo poco hasta lo mucho, lo que se refiere al dinero y á lo que se mide, que son los que debeis aprender primeramente.

--149--

ang sa pilac at ang sa dilan tinatacal: at ang siya ngang naiibig ninyong onahing pagaralan.

NA UNANG ARAL (1)


Isa, uno; dalaua, dos; tatlo, tres; apat, 'cuatro; lima, cinco; anim, seis; pito, siete; ualo, ocho; siyam, nueve; sangpouo, diez.  Labin isa, once; labin dalaua, doce; labin tatlo, trece; labin apat, catorce; labin lima, quince; labin anim, diez y seis; labin pito, diez y siete; labin ualo, diez y ocho; labin siyam, diez y nueve; dalauang pouo, veinte.  May catlong isa, veinte y uno; may catlon dalaua, veinte y dos; may catlon tatlo, veinte y tres; may catlon apat, veinte y cuatro; maycatlon lima, veinte cinco; may catlon anim, veinte y seis, maycatlon pito, veinte y siete; maycatlon ualo, veinte y ocho; maycatlon siyam, veinte y nueve; tatlong pouo, treinta; Maycapat isa, treinta y uno; maycapat dalaua, treinta y dos; may capat tatlo, treinta y tres; may catpat, apat, treinta y cuatro; may capat lima, treinta y cinco; may capat anim, treinta y seis; may capat pito, treinta y siete; maycapat ualo, treinta y ocho; maycapat siyam, treinta y nueve; apat na puo, cuarenta.  May caliman isa, cuarenta y uno.  Ang iba isusunod dito, ay ualanang liuag; yayamang manga camocha din nitong sinabi ngayong pagbubuhat nang pagtuturing nang bilang hangan sa limang puuo, cincuenta; anim na puuo, sesenta; pitong puuo, setenta; ualon puuo, ochenta; siyam na puuo, noventa; sandaan, ciento, Ay ang manga pagipagitan nitong manga bilang ay para din naman niyong na unang pagitan, nang dalawang puuo, nan tatlong puuo.

Saca naman labi sandaan isa, ciento y uno; labi sandaan dalaua, ciento y dos; at gayon nang gayon mapanibagong tumuring ninyong na unang bilang at idagdag sa ciento.  Cun baga, ciento y tres, ciento y cuatro, etc.

-----
(1) La primera lección.
(3) y asi sucesivamente, se ha de repetir el primer modo de contar y de añidir al ciento.  Por ejemplo.
(4) y así sucesivamente hasta llegar á doscientos.

--150--

ciento y diez, ciento y veinte, ciento y veinte y una at gayong nang gayon hangan di macadating sa dalauang daan, doscientos.

Saca pa naman moli para nitong na una:  (5) may catlong isa, doscientos y uno; maycatlong dalaua, doscientos y dos; at gayon din ang lahat hangan tatlong daan (6) trescientos.  Apat na daan, cuatrocientos; limang daan, quinientos; anim na daan, seiscientos; pitong daan, setecientos; ualong daan, ochocientos; siyam na poo, nuevecientos; isang libo, mil.  Datapuat con di matanto ang calalabhan sa sangdaan, ay ang (7) uica, y, más de ciento; más de doscientos; más de tres cientos; para niyong uica ninyo, mahigit na sang daan ay ang uica,y (8) más de ciento; mahiguit na dalawang daan etc. at gayon naman ang iba (9).  At con gayon caya, (10) entre ciento y dos cientos.  Entre doscientos y trescientos. Entre trescientos y cuatro cientos; sa macatouid, sa pagitan niyong dalauang bilang at ang di nga natatantó ang calalabhan, at ang caculangan caya.  Datapuat, con matatanto na munti ang cahigitan sa balang manang bilang ay ang uica (11).  Poco mas de veinte; poco mas de ciento; pero más de dos cientos etc.  At con naalaman baga na munti na ang caculangan doon sa bilang ay ang uica (12).  Cerca de diez, cerca de ciento, cerca de quinientos, cerca de mil: sa macatouid.  Malapit sa sang daan, malapit sa sang libo.  At gayon caya (13) poco menos de doscientos etc.  Sa macatouid culang na sa sang daan.  Culang culang sa sang daan.  Culang culang sa sang libo, at ito cayang

-----
(5) Se hara despues como al principio.
(6) y así hasta llegar á trescientos.
(7) Pero si no se sabe lo que pasa ó sobra de ciento, se dice:
(8) como decis más de ciento, se dice:
(9) y así los demas.
(10) y cuando es así
(11) Quiere decir, entre ó en el espacio de las dos cantidades, y cuando no se sabe lo que puede sobrar ó lo que puede faltar.  Pero si se sabe que apenas sobra ó pasa de la cantidad fijamente se dice:
(12) Y cuando se sabe que falta poco para llegar á la cantidad que se fija, se dice:
(13) de este modo:

--151--

uicang (14) casi.  Con baga (15) cincuenta, casi ciento, casi mil, siyarin nang cerca de ciento, cerca de mil etc.

Labi sa libo, más de mil; labi sa liban isa, mil y uno; labi sa libang sang puuo, mil y diez; labi sa libon may tatlong isa, mil y veinte y uno; labi sa libon sang daan, mil y ciento; at itotoloy ng itoloy, ang pagturing niyong ibang manga bilang na natuturan na dito; hangan di macadating sa dalauang libo, dos mil.  At con ibig ang lomalo doon, ay ipagpanibago din ang dati, ang uica.  Dos mil y uno, dos mil y dos etc. dos mil y diez, dos mil y noventa y noventa nueve, tres mil; at gayon din na ualan caibhan hangan di macadating sa sang lacsa, diez mil, At con ito cayá ang ibig laloan, ay diez mil y uno, diez mil y dos, etc.

Uala din liuag liuag patoloyin ito; cun itong na sana ang na tandaan, at parahan iyaong pagbubuhat buhat nang manga dating bilang.  Cun baga labi sa lacsa sandaan at labin tatlo; diez mil ciento y trece, cien mil y doscientos y veinte y cuatro etc.  Hangan dalauang lacsa veinte mil.  At ang pagtatoloy doon, ay camocha din nang na una, hangan di macarating sa sang-yuta; cien mil, Sangpouong yuta un ciento.  At maibit itoloy, at pacaramihan ang bibilangin ay diyata mag panibago nang mag panibagong tomoring nang manga dating bilang, at pag dogton dogtongin; at ang malalaqui, ay, cacahin, at ang mamonti ay isunod.  Con baga, un ciento y mil ciento y veinte y dos hombres etc.

Con ibig ninyong pacatibayin ang uica, na dili rin lumalo doon sa bilang na yaon, ay gayon ang uicain.  Iisa lamang uno solo, uno solamente.  Iisa isa lamang, tan solamente uno, uno solo y no más.  Daralana: dos solos, dos solamente: daraladalana: dos solamente que no pasan de ahi: tatatlo tatlo lamang, tan solamente tres y de ninguna manera más.  Hindi lumalo, hindi comolang: ni faltan ni sobran de alli.  Sa sangpo sang pouo: diez justos y cabales, at ang lahat na somosonod dito ay,

-----
(14) Quiere decir, menos de ciento.  Menos de mil, ó tambien esta palabra:
(15) Como.

--152--

gangaitorin naman. Datapuat con maycalalabhang cahati niyong binibiling, ay ang irorolo sa manga bilang na na oona, ay, un medio.  Uno y medio, dos y medio, tres y medio, diez y medio, treinta y uno y medio, ciento y mas medio.  Con baga may capolang calahating cauayan, maycaraan calahating cauayan, sa macatouid, ay diez y media, diez y media cañas; cien cañas y media.

No comments:

Post a Comment