Saturday, December 19, 2009

Librong pagaaralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla (231-232): Kumpisal 9

Nauna (229-231: Kumpisal 8)

--231--


Ang icasiam na utos nang P. Dios. El novéno mandamiento.


Nagnasa ca cayà sa babayi ó sa lalaqui cayang di mo asaua? Has deseado á alguna muger ó varón agena ó ageno? Nag ahà ca din cayang gumauà nang masamang gauà? Has tenido propósito de pecar deshonestamente? Bala cayang naquiquita mong babayi ay pinagnanasaan mo? Cualquiera muger que ves la apeteces? Paraparang napagnanasaan ang lahat opan may pinalalò ca din sa loob na lalò ding napapalaman sa loob mo at cayà naman lalò mo

--232--

ding maralas sinisinta? Aunque á todas deseases, por ventura había alguna en quien prendió más tu afición y así la tenías más en la memoria y la deseabas más veces? Con nag darating cayong mag-asaua ay opan hindi din ang asaua mo ang quinalulugdan mo nang pag aalaala mo at yaong din guinogonamgonam mo ang siya mong inaaring casiping? Cuando estais juntos tu y tu muger, por ventura no está tu afición puesta en tu muger sino en otra que tienes en tu memoria y la pones en lugar de tu muger según tu imaginación? Ipinahahayag mo cayà yaong loob mo doon sa tauong yaon sinisinta mo? Descubriste tu pecho á aquella persona á quien amabas? Anong pagpapahayag mo sa caniya niyong ahà mo? En que manera le (dije) diste noticia de tu deseo?

Nauna (229-231: Kumpisal 8)

No comments:

Post a Comment