Tuesday, December 15, 2009

Librong pagaaralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla (153): Kabanata 1, Aral 3


--153--

ICATLONG ARAL

Yaon namang ibang manga uica ninyo: isaisa, daladalaua, ay gayon ang pagsasaysay nito sa Castila.  Isaisa, de uno en uno, daladalaua, de dos en dos; tatlotatlo, de tres en tres; apatapat, de cuatro en cuatro;  Ang lahat na, ay gangaitorin na ualan liuag, de diez en diez; (con baga sa halimbaua) de veinte y cuatro en veinte y cuatro; de noventa y uno en noventa y uno; de ciento en ciento; de ciento y uno en ciento y uno; de doscientos en doscientos; de mil en mil; de diez mil en diez mil; ang pagtanong na natatapat dito ay gayon.  Ilanila, de cuantos en cuantos?  At con dito naman caya may isang uicang iba, ay gayon din ang pagturing.  Con baga ang uica: isaisahin mong turan: isaisahin mong aralan: dilo de uno en uno, daladalaohin mong conin, tomalos de dos en dos: tatlotatlohin mong papasoquin, mandalos entrar de tres en tres, etc.  Ang tanong ay gayon; ilanilanin mong conin; de cuantos en cuantos los tomaré: At yaon namang uicang yaong; tig, ay ang catapat niyon, ay á cada uno: Tig isa, cada uno uno: tigalaua, cada uno dos: tig pipito, cada uno siete: tiglalabin isa, cada uno once, tigalauang pouo: cada uno, veinte, etc.  At yaong mamolo: cada uno diez.  Manaan: cada uno ciento.  Manyuta, cada uno en cuento.  Ang tanong ay gayón.  Tigilan balang catauo?  A cada cuantos cada uno, á cuantos cada uno.

Nauna (152: Kab 1.Aral 2) 

No comments:

Post a Comment