Wednesday, December 16, 2009

Librong pagaaralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla (179): Kabanata 4, Aral 2


--179--

ICALAUANG ARAL.

May doon namang ibang manga uicang castila na oso ang dulo, na dili nangatatapat sa oficio para nitong nasabi ngayon condi sa balang manang asal nang tauo, na ang ibay lagay na niya capag caraca; at ang ibay bagong litao, at baca man may nanga totongcol sa magaling na asal ay ang lalong marami, ay ang nanga tatapat sa masamá, at naguiguing pintas din at libac doon sa may anyong gayon; mapagsinongaling, mentiroso, malibog, lujurioso, matacotin, temeroso, manlilimid, goloso, golilat, orgulloso, magagalitin, enojoso; mapagrará, rencilloso, mapagauay, litigoso, mapaglilo, alevoso, mabalisanhin, congajoso, masaquim sa guinto,t, sa pilak, codicioso, lubhan dicauasang macasalanan nang malalaquing salang capanganyayaan sa capoua tauo, ay facineroso, cabagotbagot, enfadoso, dirihan, asqueroso; maload, lodoso, at balang macamomora afrentoso, at balang macamamahal, honroso, casaquit saquit, doloroso; inaamagan, mohoso, homhom, gangoso, dosdosin, sarnoso, ohoguin, mocoso, malirá, lendroso, macoto, piojoso, maala at maanta, rencilloso, mabagsic, rigorlloso; maauain, misericordioso, catihin, leproso, malonga, cabernoso, mapamigay, dadivoso, maalam, generoso, mapalad, venturoso, mainam, sabroso, maquimot, hacendoso; macalamcamin, coxquilloso, matapang, valeroso, mariquit, gracioso; mabuti, hermoso, malason, ponsoñozo, sampon nang melindroso, con maanyo caya yan, at con ano.  Matatamarin, perezoso, matinic, espinoso, nag hihinanaquit si conan, esta quejoso, mapag hinala, nang dilan masasama, sa capoua tauo, malicioso, cahabag habag, lastimoso, banal na tauo, ay virtuoso, bolotongin picoso de viruelas, tagolominin, pecoso.


No comments:

Post a Comment