Tuesday, December 15, 2009

Librong pagaaralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla (175): Kabanata 3, Awit 4


--175--

AUIT.


Samantala oya, buena es la ocasión,, uala ng abala, no hay ocupación, tatandaan ninyo, tenedme atención, may isa pang aral, que hay otra lección, ito ang aha co, esta es mi atención, ang cayo ay manili, que hayais afición, sa dilan loob ninyo, en el corazón, dini sa aquing auit, á esta mi canción, may doong catouiran, el tiene razón, houag ding iliban, no haya dilación, balang mabolongin, cualquier rezungon, aquing tatampalin, darle he un bofeton, sampon sosontoquin, tambien pescozon, babayi, muger, lalaqui, varon, tambobong, granero, ang bongton, monton, ang soro, cuchara, sandoc, cucharon, ang apoy, el fuego, ang calan,

--176--

fogon, ang abo, ceniza, aguipo,y, tizon, ang damo, la yerba, bulac, algoden, hagdan, la escalera, ang soloc, rincon, at ang panalangin, ang uica'y oracion, ay ang cobongcobong, dicen pabellon, at ang salapi, ang uica,y, toston, ang balat, la cinta, panali, cordon, ang baro, el sayo, ang cansing boron, ang baga, la ascua, ang bagà, hinchazon, ang cambing, la cabra, lambayan, cabron, ang gunting tijeras, pandoro, punzon, ay ang panalacsac, ang uica,y, pison, ang magbabalinas, dicen regaton, dapouat halotactac, es el recaton, ang pusa, el gato, ang daga,y, raton, datapoua,t, halimao, ang ngala,y, leon; posod, ay ombligo, puso, el corazon, ang tungcod, baculo, at sampon bordon; ay ang mananagpi, dicen remendon, at ang pangangaral ng Padre, Sermon, bongbong, na malaqui, dicen, cañuton, hihigang malambot, ang uica,y, colehon, ang pagpatauad, ng sala,y, perdon, ang mumunting bahay, ang uica,y, lechon, ang dilang biyaya, tinuturan don, ang malaquing butas, dicen boqueron, ang lucban naranja, ang dayap, limon, at con di pa hinog, no tiene razon, ay ang himboboyog, ang uica,y, obejon, at ang pagcahabag, dicen composión, isa capolotong, es un escuadron, humalon na tayo, hagamos mansión.

Bagcus nanga ualang carami ng mga uicang castila, na on, din ang dolo caya nga ang pono ng uicang tagalog yaong pag, at yaong pagca, caya ang maralas na cacatapatan niyon sa Castila, ay ang nadorolohan nang on, di baquin, ang pagsumpa,y, maldicion, ang pagsira,y, destruicción, pagiisip consideración; pag aagolo, fornicación, pag lilihi, concepción, pag sasacsi, testificacion, at averiguación caya; at ang pagcocompisal, ay confesión at ang pagcocomulgar ay comunion, sampon ng casamahan ng mga Santos, ay la comunion de los Santos, at ang pagbabasbas ay bendicion, at ang pag aral, at pagsanay caya sa nagcacasala, ay corrección.


No comments:

Post a Comment