Tuesday, December 15, 2009

Librong pagaaralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla (152): Kabanata 1, Aral 2

--152--

ICALAUANG ARAL

Ang naona, el primero; Ang icalaua, el segundo; Ang icatlo, el tercero; Ang icapat, el cuarto; Ang icalima, el quinto; Ang icaanim, el sexto; Ang icapito, el septimo; Ang icaualo, el octavo; Ang icasiyam, el noveno; Ang icapulo, el décimo; Ang icalabingisa, el onceno; Ang icalabing dalaua, el duodecimo, Ang icalabing tatlo, el tercio decimo; Ang icalabing apat, el cuarto decimo, el decimo cuarto; Ang icalabing apat, el cuarto decimo, el decimo cuarto; Ang icalabing lima, el decimo quinto; Ang icalabing anim, el sexto decimo, el decimo sexto; Ang icalabing pito, el decimo septimo; Ang icalabing ualo, el decimo octavo; Ang icalabing siyam, el decimo nono; Ang icalabing pouo, el vigesimo.  Ay con itoloy itong ganitong pag bilang ay gamaliuagna, at uala ng manga camocha nito.  Di baquin sa tagalog ay gadilina matouid itong manga uicang icatlong isa, icatlon dalaua ito, at dili naaibig nang ibang manga tauo; condi ang mga dating uica sa pagbilang, at ang uicain ay veinte y uno en orden, veinte y dos en orden etc., at con yaona caya itong uicang el la, el veinte y tres en orden, el veinte y cuatro en orden etc. Datapuat, ang icalong pouo ay sucat turang trigésimo, at ang icaualong pouo, ay octuagecimo, at ang icasiyam na pouo, ay nonagesimo, at ang icaraan, ay centesimo.  Subali itong manga uicang ito, ay baquit maliuag tandaan, ay ganahahambing sa manga uicang latin, caya yata, ang dati din ang lalong manga hayag at lalong madali: treinta, cuarenta, cincuenta etc.  Datapouat, irolo rin yaong uicang, en orden; treinta en orden, cuarenta en orden, ochento en orden, ciento en orden.

 Nauna (148-152)

No comments:

Post a Comment