Wednesday, December 16, 2009

Librong pagaaralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla (187-188): Kabanata 5, Aral 4

 Nauna (186-187: Kab.5.Aral.3)

--187--

ICAPAT NA ARAL.


Con sinasabi ang gaua ng tauo na dili guinagaua cundi nayarina at nabitiuan na con baga sa nabotiauan, ay ang lubhang hayag at iquinasasaysay nito ay itong uicang Castila, acabado, halimbaua; nacapangaral na, ya ha acabado de predicar, nacacain na, ya ha acabado de comer, naca-

--188--

pagmisa na, ya ha acabado de decir misa ó ya acabó de decir misa, naisulat na niya yaon, ya lo ha acabado de escribir, naubos na niyiang quinain, ya lo ha acabado de comer datapoua,t, ang uica,y, ya acaba, ay sa macatuid ay di pa man nayayari, ay mayayari mayayari na at catapusan na at marali na, con baga ang uica, malapit ng mayari ang pangangaral, ya acaba de predicar ó ya se acaba el sermon, matatapos na ang misa, ya se acaba la misa, mauutas na ang tinataga, ya se acaba de cortar, mayayari na itong gauang ito, ya se acaba esta obra; at dito sa lahat na ito at sa ibang ganganito ay natatatapat din naman itong uica; ya está cerca de acabarse sa macatouid ay malapit nang mayari; datapoua,t; con nayarina ay hindi mangyaring matapat itong ganganitong uica. cundi yaong nauunang sinabi dito, yaon bagang ya ha acabado ó ya está acabado.

Datapoua,t, con ang gaua ng tauo cangina,t, cahapon caya at sa una man caya ang sinasabi at ibig din namang saysayin ang pagcayari (nitong) niyong gaua na dilina baga guinagaua cundi nariyana at nagmulana at ga ua liban liban na ay ang uica ay habia; halimbaua; nang dumating dito ang manga Castila ay namatay na ang ang ama co, cuando vinieron los españoles ya se habia muerto mi padre; nang acoy padoon, ay nacacain na si couan; cuando yo fuí alla ya habia acabado de comer; nang acoy masoc sa simbahan ay nacapag misa na ang Padre; cuando entre en la Iglesia ya habia acabado de decir misa el Padre. Cayanga con tumanong castila, tinauag mo na yaon, naquita mo caya yaon ay ang tugon ya se habia ido; longmabas na sa bahay, ya se habia salido de la casa, nacasulat na, ya habia acabado de escribir, nacapangusap na, ya habia acabado de hablar, nacapag tanim na, ya habia acabado de sembrar, naca gapas na, ya habia acabado de segar; at con pag ibhin ibhin ang mga tauong sinasabing may gaua niyon ay alalahanin nga yaong naunang aral; cayanga ang cataoan din niya ang sinasabi ay ang uicain niya ay ya habia yo acabado, at con yaong caharap ang quinacausap; ya habias, at con ang ibang tauo caharap di man caharap, ya habia; at con tayo ó cami; ya habiamos acabado, ó ya habiais acabado; at con sila,y, ya habian acabado.

 Nauna (186-187: Kab.5.Aral.3)

No comments:

Post a Comment