Tuesday, December 15, 2009

Librong pagaaralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla (157-159): Kabanata 1, Aral 7


--157--

ICAPITONG ARAL


Ngayon; ahora; ngayong arao na ito, hoy este dia; mamaya, de aqui á un poco; Camanto, de aqui á un rato; camantong hapon, á la tarde; camantong gabi, á la noche, camantong mahapon hapon, despues cuando comience á entrar la tarde; bucas, mañana; bucas nang umaga, mañana por la mañana; bucas capagumaga, mañana por la mañanita; bucas capag bucan liuayuay,

--158--

mañana en ameneciendo x en riendo el alba x en abriendo el dia; macalaua; despues de mañana x pasado mañana; macatlo, de aqui á tres dias; macapat, de aqui á cuatro dias; macalima, de aqui á cinco dias. At dito din ipaquimocha ninyo, ang pag turing nang ibang manga arao, mag pasa ilan mang pouo,

Ngayong bouang ito; este mes; isang bouan * sa isang bouang darating, el mes que viene; sa icalauang bouan, de aqui á dos meses; sa icatlong bouan; de aqui á tres meses, at gayon ang lahat, hangan di macadating sa taong isa; el año que viene, con maliban sa sangtaon, de aqui á un año; sa icalauang taon, de aqui á dos años etc. At ang manga lingo ay gayon din naman. Itong lingong ito, esta semana; itong lingong haharapin, esta semana que viene; sa lingong daratin, la semana que viene; sa icalauang lingo; de aqui á dos semanas. At ano anoman ang bilang ay con di natatanto con may cacolangan, at con may cahigtan caya, ay ang uicain, ay, poco maś ó menos.

Cahapon; ayer; camacalaua, ante ayer x antes de ayer; camacatlo, ya á cuatro dias x ahora ha cuatro días; con baga ang uica,y, camacatlo nanao, cuatro dias há que se partió; Camacapat naparito, cinco dias há que vino x cinco dias hace hoy que se partió. Natatapat nga dito itong uicang, ha; at itonguicang hace. Con baga ang uica,y, ilan nang arao, x ilan nang bouan x ilan nang taon nang pagcamatay ni couan, cuantos dias há que murio x cuantos años hace ahora que murió. Dalaua na, ya há dos; tatlo na, ya há tres; icalabing tatlo nang arao ngayon nang pagcamatay niya, ahora hace trece dias que murió. Datapoua,t, con natapos natanto at napono yaong mangá arao at manga bouan caya at manga taon caya, ay ang pangalan doon ay, cumplidos. Con baga sang pouo nang arao na pono. Ya son diez dias cumplidos.

Ay ang pagtanong nang bilang nang arao at nang buan at nang taon, ay gayon. Sa aling arao ang pagcacasaquit niya? cuantos dias ha ya que está enfermo? ilan nang arao ang naliban nang pagaasaua ni couan, cuantos dias han ya pasado desde que se casaron x

--159--

cuantos dias há que se casaron? Magcanong arao ang maliban bago dumating ang dauong? cuantos dias pasarán antes que llegó el navío.

Mahahating gab,y, na; ya es media noche; hating gab,y, ya es mas de media noche; mababao sa hating gab,y, ya es más de media noche; Nagtalaoc na ang manoc, ya han cantando los gallos el primer canto; magmamarali nang arao, ya es cerca el dia x ya poco falta para ser de dia; Magbubucan liuanag na, ya quiere abrir el dia x ya quiere reir el alba x ya quiere amanecer; Omaga na, ya esclarece x ya está claro x ya hay claridad; arao na, ya es de dia; sisilang na ang arao, ya quiere salir el sol x ya comienza á somar el sol; songmilang na ang arao, ya ha salido el sol; mataas na ang arao, ya está algo alto el sol x ya está un poco alto el sol. Diyata, pagaralan na ninyo ang mga horas. Pito na ang horas, ya son las siete; cahati na nang pito, nang ualo, ya son cerca de las ocho; lomalo na sa ualo, ya son mas de las ocho; colang colang sa siyam, poco menos de las nueve; songmiya sa sang pouo, las diez son justas y cabales; Masasaolo na ang arao; ya es cerca de medio dia; tanghali na, ya es medio dia; natatanghatanghali; medio dia es en punto; bagong naquiling ang arao; ya comienz á declinar el sol; longmalo na sa tanghali; ya es, mas de medio dia. At ang mga horas ay para nang sa omaga. Isa na ang horas, ya es la una etc. Lolobog na ang arao, ya se quíere poner el sol; longmobog na ang arao, ya esta puesto el sol. Sisilim na; ya comienza á oscurecer; malaeta, oscuro que ya no se conoce la gente; gab,y, na, ya es la noche; icatotolog bata; recien anochesido; ihahapon dalam; ya es hora de dormir las gentes; saycatlo na ang gaby, ya es pasada la tercera parte de la noche; caboong gab,y; media noche. Diman tantong hating gabi,y, condi cauicaan, at paraan puri at ang tantong gab,y, na at marilim na marilim. Con baga ang uica,y, ongma ano cayo, dito ngayong caboong gab,y; que quereis vosotros por aqui ahora á media noche.

Nauna (156-157: Kab.1.Aral 6) 

No comments:

Post a Comment